Política de privacitat

Dades del responsable del tractament de les seves dades

Identitat: Vitrines d’Europe
Adreça postal: C/ FERLANDINA 25, -08001- BARCELONA
Telèfon: +34 934 436 346
Correu electrònic: info@vitrinesdeurope.eu

Finalitat amb la que es tracten les seves dades

Tractem les seves dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdores.
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web.
 • Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i bens.

Període de conservació de les seves dades

Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial.
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat.
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.

Legitimació per al tractament de les seves dades

 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual.
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat.

Destinataris de les dades de caràcter personal i tipus de dades que es tracten

Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a Vitrines d’Europe, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l’excepció d’obligació legal.

Els drets dels interessatrs

Quins són els teus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Vitrines d’Europe l’està tractant dades personals que l’interessin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com pot exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit dirigit a Vitrines d’Europe, carrer Ferlandina, 25, 08001 Barcelona
 • Mitjançant un escrit dirigit a Vitrines d’Europe a l’adreça de correu electrònic: info@vitrinesdeurope.eu

Quines vies de reclamació existeixen?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.